Group Fitness LIVE 2

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Karfreitag 02.04.
Karfreitag 02.04.

Ostersamstag 03.04.
Ostersamstag 03.04.

Ostersonntag 04.04.
Ostersonntag 04.04.

Alle Stunden